Общи Условия на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТA

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази
ще имат следното значение:
1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство,
Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в
глобалната Интернет мрежа.
1.2. ЛФС ЕООД, е търговско дружество, което предоставя услугите, предмет на настоящите
Общи условия, посредством администрираният от него сайт www.urbanmedia.bg
1.3. www.urbanmedia.bg (сайта, уебсайта) е уебсайт, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се
предоставя възможност да се информират за предлаганите от компанията услуги.
1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която
позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс
или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката
или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но
не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD),
получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в
системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на
действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,
повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на
„троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол,
смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,
както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като
престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго
приложимо право.
1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или
някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през
уебсайта услуги и ресурси.
1.9. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от
които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване,
обработка, приемане или предаване на информация.
1.10. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя
унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст,
звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора
обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.12. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или
косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска
дейност или упражняващо регулирана професия.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1. Дружеството, чрез Уебсайта предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в
тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на
определените в тези Общи условия изисквания.
2.2. Услугите на Уебсайта се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима
предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при
спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси,
достъпни посредством Уебсайта – новини, забавни публикации, услуги или друго предоставено от сайта съдържание;
2.3. Уебсайтът не предлага платени услуги и не се осъществяват плащания чрез него, той е единствено с информативна цел.


ІІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет
страница на сайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи
условия, е разположена на Уебсайта. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта,
включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на
електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на
Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват
се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. В този процес, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия и натискане
на виртуалния бутон, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ,
извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и
електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги,
съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

IV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
4.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и
разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират
върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от дружеството. Тази
промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на
предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при
изменение в икономическите условия.
4.2. При извършване на промени в Общите условия, дружеството ги довежда до знанието на
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта. дружеството предоставя на
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което
те влизат в действие.
 
V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
5.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има
достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други
права на интелектуална собственост на дружеството, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно
указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични
нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва,
съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на
интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен
ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при
условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители
на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се
извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от
него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното
ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго
право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят
на съответните права е дружеството или друг ПОТРЕБИТЕЛ.
5.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална
собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на
закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и
географските означения, принадлежат на дружеството или на съответно указаното лице,
преотстъпило правото на ползване на дружеството и не могат да бъдат използвани в
нарушение на действащото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
6.1. Дружеството полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално
ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не
гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат
непрекъснати, навременни или сигурни.
6.2. Дружеството не носи отговорност за качеството на услугите, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки. 

6.3. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на
обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития,
проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на
дружеството, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на
нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на
информационната система или сървърите на дружеството.
6.4. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или
съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси,
търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните
Услуги.
6.5. Дружеството не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени
вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или
ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на
Услугите, изтриването, връщането, не получаването, модифицирането, загубването,
недостоверността, неточността, или непълнотата на артикули, съобщения, материали или
информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта .
6.6. Страните приемат, че дружеството не носи отговорност за не предоставянето на
Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от
страна на дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове,
насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи
дружеството не е длъжно предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно
непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.
6.7. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава
възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на
Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна
на дружеството грижа.
6.8. Дружеството не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни
са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от дружеството,
независимо дали е дало или не съгласие за това.


Настоящите Общи условия са приети с решение на Урбан Медиа ЕООД и влизат в сила от 21.01.2020 г.